„Moćan um, još moćnije tijelo“ – Prevencija nasilja među mladima

Opći cilj: Smanjenje vršnjačkog nasilja među djecom i mladima, s posebnim naglaskom na one koji iskazuju poremećaje u ponašanju.

Specifični ciljevi:

 1. Povećati razinu osviještenosti djece i mladih s poremećajem u ponašanju o problemima nasilja (uzroci i posljedice koje nasilje ostavlja)
 2. Povećati razinu znanja i vještina djece i mladih s poremećajem u ponašanju o nenasilnom rješavanju sukoba,
 3. Potaknuti spremnost na akciju i promjene kod djece i mladih s poremećajem u ponašanju
 4. Osigurati trajnost i održivost projekta
 5. Evaluirati projekt sa pozicije učinka i koristi za samu djecu i mlade s poremećajem u ponašanju

Projektne aktivnosti:

 1. Grupni kružni treninzi
 2. Edukativne radionice
 3. Praćenje i evaluacija
 4. Predstavljanje metoda i iskustava projekta dionicima i drugim zainteresiranim stručnjacima

Ciljne skupine:

 1. Korisnici Odgojnog zavoda u Turopolju
 2. Korisnici Doma za odgoj djece i mladeži
 3. Djeca i mladi koji su u tretmanu CZSS Zagreb

Financijska potpora:

 1. Ministarstvo socijalne politike i mladih – 150.000,000 kuna
 2. Ministarstvo socijalne politike i mladih – 137.000,000 kuna
 3. Ministarstvo socijalne politike i mladih – 113.000,000 kuna
 4. 2016. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 134.000,000 kuna
 5. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 150.000,000 kuna